ICT Guideline Our Clients About Us Business Plan Assessment Form Processing Roadmap
روش‌های مهاجرت به کانادا ICT Guideline Our Clients About Us Business Plan Assessment Form Processing Roadmap
ICT Guideline Our Clients About Us Business Plan Assessment Form Processing Roadmap

مهاجرت تجاری از طریق ایجاد شعبه کانادایی ICT

ویزای کار کانادا ویژه مدیران شرکتها از طریق ایجاد شعبه شرکت در کانادا (C12 - ICT)

ویزای کار از طریق انتقال درون شرکتی یا ICT در واقع نوعی ویزای کار کانادا است که زیر شاخه های سیستم مهاجرتی آی ام پی (IMP) قرار دارد.

این سیستم مهاجرتی به شرکتهای بین المللی و خارجی این امکان را می دهد که مدیران و یا کارکنان منتخب خود را به شعبه کانادایی خود انتقال دهند تا:

  • اثر بخشی مدیریت را بهبود ببخشند
  • صادرات کانادا را گسترش دهند
  • و مزیت رقابتی را تحت کد معافیت C12 (منفعت عمده برای کانادا) در بازارهای بین المللی افزایش دهد.

همه ملیتهای غیر کانادایی از جمله ایرانیان از مزایای این روش اخذ ویزای کار می توانند بهره مند باشند حتی تابعین  کشورهایی که عضو موافقتنامه عمومی تجارت در خدمات (GATS) نیستند.

یکی از بهترین خصوصیات این ویزای  کار روند رسیدگی بسیار سریع آن است.

این نکته را نیز در نظر بگیرید که افرادی که واجد شرایط برنامه ICT  هستند از ارائه LMIA یا همان ارزیابی تاثیر بر بازار کار معاف هستند و همچنین می توانند تحت استراتژی مهارتهای جهانی (GSS) درخواست اجازه کار دهند که فرایند رسیدگی در ذیل آن بسیار سریع (دو هفته) است.

یکی دیگر از خصوصیات مهم این برنامه مسیر اقامت دائم کانادای آن است. افراد خارجی دارنده مجوز کار در کانادا می توانند تحت سیستم اکسپرس انتری در شاخه های تجربه کار کانادایی CEC  و نیروی کار ماهر FSW برای خودشان و خانواده همراهشان تقاضای اقامت دائم کانادا نمایند.«موقعیت شغلی از پیش برنامه ریزی شده» یا arranged employment بخاطر ویزای کاری که دارند به آنها بین ۵۰ تا ۲۰۰ امتیاز اضافه در سیستم امتیاز بندی اکسپرس انتری می دهد.

از لحاظ واجد شرایط بودن ، دو شرط اصلی برای امکان دریافت ویزای کار از این روش مطرح می شود:

(الف) احراز شرایط مربوط به ارتباط تجاری بین شرکت خارجی و شعبه آن در کانادا ؛

(ب) احراز شرایط مربوط به ارتباط استخدامی بین شرکت کانادایی و فرد مدیری که متقاضی ویزای  کار است.

از دیگر مزایای این مجوز کار واجد شرایط شدن برای تقاضای ویزای کار نامعین (open work permit ) برای همسر دارنده ویزای کار ICT و همچنین استفاده از سیستم رایگان درمانی کانادا برای کل خانواده، استفاده از سیستم رایگان آموزشی کانادا برای فرزندان است

شایان ذکر است که متقاضی ویزای کار در این روش نیازی به ارائه آزمون زبانهای انگلیسی یا فرانسه نیست. همچنین متقاضی ویزای کار تعهد یا الزام به راه اندازی بیزینس در شهر یا استان خاصی از کانادا و یا الزام استخدام شهروندان یا مقیمان کانادایی از لحاظ ایجاد شغل ندارد.

ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎن ﻣـﺎدی را ﺑـﺮای ﻗـﺮار دادن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻧـﺎدا، ﺑـﻪ وﯾﮋه در ﻣـﻮرد داﻧـﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل، در ﻣـﻮارد ﺧـﺎص ﮐﻪ ﺷـﺎﻣـﻞ ﻣـﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ ﯾﺎ ﻣـﺪﯾﺮان اﺟـﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷـﻮد، ﻗـﺎﺑـﻞ ﻗـﺒﻮل اﺳـﺖ ﮐﻪ آدرس ﺷـﺮﮐﺖ اﺳـﺘﺎرت آپ ﺟـﺪﯾﺪ ﻫـﻨﻮز ﺗﻌ}ﻦ ﻧﺸـﺪه ﺑـﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮای ﻣـﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺷـﺮﮐﺖ از

آدرس ﻣﺸﺎورﺧﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ را ﺧﺮﯾﺪاری ﯾﺎ اﺟﺎره ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎرﻣﻨﺪان اراﯾﻪ دﻫﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎدا و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ:

◦ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ازﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ:

◦ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود درﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺷﺪ.

◦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

مزایای برنامه مهاجرتی ایجاد شعبه کانادایی ICT

درصد موفقیت

درصد موفقیت این برنامه در گروه وکلای یزدانی ۹۵ درصد می باشد.

فیلم توضیحات تکمیلی آی سی تی - افشین یزدانی

آشنایی با گروه وکلای یزدانی YLG

مجموعه بزرگ حقوقی یزدانی یکی از خوشنام ترين موسسات مهاجرتی مستقر در تورنتوی کانادا می باشد. با سال ها خدمات درخشان و با داشتن بیش از پنجاه کارمند تمام وقت و شعبات متعدد در شهرهای تهران، شیراز، تورنتو و ونکوور با بهره مندی از گروه وکلا و مشاورین متخصص و کارآمد آماده همیاری و انجام کلیه خدمات حقوقی و مهاجرتی به هموطنان عزیز می باشد. یکی از مهمترین برتری های مجموعه بزرگ حقوقی یزدانی صلاحیت حضور در دادگاه های کانادا می باشد. ما با برخورداری از گروهی از وکلای کانادایی، می توانیم از پرونده های رد شده در دادگاههای استان آنتاریو و فدرال کانادا دفاع نماییم.

مجموعه وکالتی یزدانی بیشتر در زمینه حقوق مهاجرت، حقوق شرکتها و حقوق املاک فعالیت دارد. افشین یزدانی LL.M ،BCL ،CCLL.M ،RCIC ،OBA ،CBA. با بیش از پانزده سال تخصص در زمینه های حقوقی ذکر شده به موکلان خود یاری می رساند. همچنین گروه وکلای یزدانی یک شرکت حقوقی کانادایی بوده و جناب آقای افشین یزدانی فعالیت حقوقی خود را به عنوان وکیل و استاد حقوق در ایران از سال ۲۰۰۴ آغاز نمود. همچنین وی در سال ۲۰۰۸ به عنوان مشاور حقوقی و استاد حقوق در دبی، امارات متحده عربی فعالیت داشته است. وی بنیانگذار شرکت مهاجرتی یزدانی و همکاران و همچنین مجموعه حقوقی یزدانی بوده است و مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشکده حقوق آزگود دانشگاه یورک در شهر تورنتوی کانادا در سال ۲۰۱۶ دریافت نموده است. وی همچنین دارای گواهینامه صلاحیت از کمیته ملی اعتباربخشی (NCA) می باشد.

پیش از این افشین یزدانی، تحصیلات خود را در رشته مشاور مهاجرت در کالج Lasalle در شهر مونترال در کانادا و همچنین حقوق مدنی و حقوق بین الملل به اتمام رسانده است. وی در سال ۲۰۱۶ به عضویت سازمان مهاجرتی کانادا ICCRC درآمد و در سال ۲۰۱۹ موفق به عضویت در کانون وکلای آنتاریو در کانادا شده و از زمان تأسیس شرکت حقوقی خود در تورنتو، خدمات مهاجرت کانادا را انجام داده است. پرونده های برجسته وی توجه بین المللی را به خود جلب کرده است و شبکه های تلویزیونی، روزنامه نگاران، سازمان های دولتی و غیردولتی (NGO) در مورد موضوعات مربوط به قانون و سیاست های مهاجرت اغلب به عنوان یک متخصص مهاجرت از وی مشاوره می گیرند. وی همچنین در برنامه های متعدد تلویزیونی از جمله «مهاجرت به کانادا از نگاه قانون» حضور داشته است.

وی نویسنده چندین مقاله در زمینه موضوعات مربوط به حقوق بین الملل عمومی، قانون داوری و قانون مهاجرت کانادا می باشد.

وای ال جی بیش از صدها پرونده مهاجرتی تجاری کانادا را نمایندگی می کند و اقسام آن به شرح ذیل میباشد.

  • Start-Up Visa
  • Intra-Company Transferees WP
  • PNP Business and Skilled
  • Self-Employed
  • Study Permits
  • Open Work Permits
  • Immigration Refugee Board IRB

نظرات

موکلین ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی مهاجرت به کانادا لطفا فرم ارزیابی ما را پر بفرمایید تا کارشناسهای ما با شما تماس بگیرند.
تمام حقوق مطالب این وبسایت محفوظ است © 2022 YLG مجموعه وکلای یزدانی