(ICT) مهاجرت تجاری از طریق ایجاه شعبه کانادایی

ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﭘـﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ: ﻣـﻨﺎﻓـﻊ ﮐﺎﻧـﺎداــ ﺳـﻮد ﻋـﻤﺪه ــ اﻧـﺘﻘﺎل درون ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﮐﺪﻣـﻌﺎﻓﯿﺖ [(A)R205] C12

زﯾﺮﺷـﺎﺧـﻪ ﻣـﻬﺎﺟـﺮﺗﯽ اﻧـﺘﻘﺎل درون ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮرﻣـﻮﻗـﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑـﻪ ﻣـﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓـﺖ اﺛـﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ، ﮔﺴـﺘﺮش ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﮐﺎﻧـﺎدا و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﺰﯾﺖ رﻗـﺎﺑﺘﯽ در ﺑـﺎزارﻫـﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ورود اﻓـﺮاد درون ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑـﺮاﺳـﺎس ﻗـﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻣـﻬﺎﺟـﺮت و ﺣـﻤﺎﯾﺖ از ﭘـﻨﺎﻫـﻨﺪﮔـﺎن ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ، و ﺑـﺎ ﻣـﻘﺮرات درج ﺷـﺪه در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد. اﻓـﺮد ﻣـﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪه ﺷـﺎﯾﺴﺘﻪ درون ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑـﺮای ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﻣـﺠﻮز دارﻧـﺪ و از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺑـﺎزار ﮐﺪ ﻣـﻌﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎر (C12) LMIA (R205 ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، زﯾﺮا آﻧـﻬﺎ از ﻃـﺮﯾﻖ اﻧـﺘﻘﺎل ﺗـﺨﺼﺺ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻣـﺸﺎﻏـﻞ ﮐﺎﻧـﺎداﯾﯽ،ﻣـﻨﺎﻓـﻊ اﻗـﺘﺼﺎدی ﻗـﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را ﺑـﺮای ﮐﺎﻧـﺎدا ﻓـﺮاﻫـﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﯾﻦ اﻣـﺮ درﻣـﻮرد ﻣﻠﯿﺖ ﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ از ﻫـﺮ ﮐﺸﻮری، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺠﺎرت در ﺧﺪﻣﺎت GATS اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

 • ﭘـﺎراﮔـﺮاف R204 )اﻟـﻒ( ﮐﺪ ﻣـﻌﺎﻓﯿﺖ LMIA T24 را اﻓـﺮاد ﻣـﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪه ﺷـﺎﯾﺴﺘﻪ درون ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻬـﺮوﻧـﺪ

ﮐﺸﻮری ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗـﺮارد داد ﺗـﺠﺎرت آزاد ﻧـﻔﺘﺎ FTA)ﻫـﺎی ﻣـﺸﺎﺑـﻪ( ﺑـﺎ ﮐﺎﻧـﺎدا اﻣـﻀﺎ ﮐﺮدهاﻧـﺪ اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و

ﻣﻘﺮرات ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻓـﺮاد ﻣـﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪه درون ﺷـﺮﮐﺘﯽ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﻨﺪ درﺧـﻮاﺳـﺖ ﮐﺎر دﻫـﻨﺪ ﮐﻪ ﻃـﺒﻖ ﻣـﻘﺮرات اﺻﻠﯽ دارای اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

 • در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿـﺮ ﺗـﻮﺳـﻂ ﯾﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﭼـﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ اﺳـﺘﺨﺪام ﺷـﺪه اﻧـﺪ و در ﭘﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑـﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﻣـﺎدر ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ، ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • .ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﻣـﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿـﺮ در آن ﻣـﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﮐﺎر ﻫﺴـﺘﻨﺪ راﺑـﻄﻪ ﺧـﻮﺑﯽ دارد و اﺳـﺘﺨﺪاﻣـﺸﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻗـﺎﻧـﻮﻧﯽ و در راﺳـﺘﺎی راه اﻧـﺪازی آن ﺷـﺮﮐﺖ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﮐﻪ در آن 18 ﺗـﺎ 24 ﻣـﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 • درﺣـﺎل اﻧـﺘﻘﺎل ﺑـﻪ ﯾﮏ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟـﺮاﯾﯽ،ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷـﺪ ﯾﺎ ﺗـﺨﺼﺺ و داﻧـﺶ وﯾﮋه اﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺪاوم ﻣـﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﮐﺎر) از ﻃـﺮﯾﻖ ﺣـﻘﻮق ﯾﺎ دﺳـﺘﻤﺰد ﯾﺎ ﻗـﺮارداد ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺎ ﺷـﺮﮐﺖ( ﺗـﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻗـﺼﺪ دارد آﻧـﻬﺎ را ﺑـﻪ ﺧـﺎرج از ﮐﺎﻧـﺎدا در ﯾﮏ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗـﻤﺎم وﻗـﺖ ﻣـﺸﺎﺑـﻪ) ﭘـﺎره وﻗـﺖ ﻧـﺒﺎﺷـﺪ( ﺑـﺮای ﺣـﺪاﻗـﻞ ﯾﮏ ﺳـﺎل در دوره ﺳـﻪ ﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻼﻓـﺎﺻـﻠﻪ ﻗـﺒﻞ از ﺗـﺎرﯾﺦ درﺧـﻮاﺳـﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣـﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﭘـﻨﺞ و ﻫـﻔﺖ ﺳـﺎل ذﮐﺮ ﺷـﺪه در ﺑـﺨﺶ اﺳـﺘﺮاﺣـﺖ، زﻣـﺎن ﺑـﺎزﭘـﺲ ﮔﯿﺮی و ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻣـﺠﻮز ﮐﺎر در زﯾﺮ ﺗـﻤﺪﯾﺪ ﺷـﻮد و ﺣﺘﯽ در ﺑـﺨﺶ ﻣـﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دﺳـﺘﻪ ﻫـﺎی ﮐﺎر ﺑـﺎ دوره ﻫـﺎی اﻋـﺘﺒﺎری ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗـﻮان از آﻧـﻬﺎ ﺗـﺠﺎوز ﮐﺮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺠﻮز ﮐﺎر را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
 • .ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽآﯾﻨﺪ

• ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮرات ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮای ورود ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 • ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎن ﻣـﺎدی را ﺑـﺮای ﻗـﺮار دادن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻧـﺎدا، ﺑـﻪ وﯾﮋه در ﻣـﻮرد داﻧـﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل، در ﻣـﻮارد ﺧـﺎص ﮐﻪ ﺷـﺎﻣـﻞ ﻣـﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ ﯾﺎ ﻣـﺪﯾﺮان اﺟـﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷـﻮد، ﻗـﺎﺑـﻞ ﻗـﺒﻮل اﺳـﺖ ﮐﻪ آدرس ﺷـﺮﮐﺖ اﺳـﺘﺎرت آپ ﺟـﺪﯾﺪ ﻫـﻨﻮز ﺗﻌ}ﻦ ﻧﺸـﺪه ﺑـﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮای ﻣـﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺷـﺮﮐﺖ از

آدرس ﻣﺸﺎورﺧﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ را ﺧﺮﯾﺪاری ﯾﺎ اﺟﺎره ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

 • ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎرﻣﻨﺪان اراﯾﻪ دﻫﺪ.
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎدا و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ:

◦ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ازﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

 • در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ:

◦ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود درﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺷﺪ.

◦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

 

 • ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺠﻮز ﮐﺎر اوﻟﯿﻪ: ﯾﮏ ﺳﺎل
 • ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ، ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺎﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ:

◦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻨﻮزراﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

◦ دﻓﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ درﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

 • دﻓﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ دارای ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

مزایای برنامه مهاجرتی ایجاد شعبه کانادایی ICT

درصد موفقیت

درصد موفقیت این برنامه در گروه وکلای یزدانی ۹۵ درصد می باشد.

YLG درباره

مجموعه بزرگ حقوقی یزدانی یکی از خوشنام ترين موسسات مهاجرتی مستقر در تورنتوی کانادا می باشد. با سال ها خدمات درخشان و با داشتن بیش از چهل کارمند تمام وقت و شعبات متعدد در شهرهای تهران، شیراز، استانبول، دبی، مونترال و تورنتو و ونکوور و با بهره مندی از گروه وکلا و مشاورین متخصص و کارآمد آماده همیاری و انجام کلیه خدمات حقوقی و مهاجرتی به هموطنان عزیز می باشد. یکی از مهمترین برتری های مجموعه بزرگ حقوقی یزدانی صلاحیت حضور در دادگاه های کانادا می باشد. ما با برخورداری از گروهی از وکلای کانادایی، می توانیم از پرونده های رد شده در دادگاههای استان آنتاریو و فدرال کانادا دفاع نماییم.

مجموعه وکالتی یزدانی بیشتر در زمینه حقوق مهاجرت، حقوق شرکتها و حقوق املاک فعالیت دارد. افشین یزدانی LL.M ،BCL ،CCLL.M ،RCIC ،OBA ،CBA. با بیش از پانزده سال تخصص در زمینه های حقوقی ذکر شده به موکلان خود یاری می رساند. همچنین گروه وکلای یزدانی یک شرکت حقوقی کانادایی بوده و جناب آقای افشین یزدانی فعالیت حقوقی خود را به عنوان وکیل و استاد حقوق در ایران از سال ۲۰۰۴ آغاز نمود. همچنین وی در سال ۲۰۰۸ به عنوان مشاور حقوقی و استاد حقوق در دبی، امارات متحده عربی فعالیت داشته است. وی بنیانگذار شرکت مهاجرتی یزدانی و همکاران و همچنین مجموعه حقوقی یزدانی بوده است و مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشکده حقوق Osgoode Hall دانشگاه یورک در شهر تورنتوی کانادا در سال ۲۰۱۶ دریافت نموده است. وی همچنین دارای گواهینامه صلاحیت از کمیته ملی اعتباربخشی (NCA) می باشد.

پیش از این افشین یزدانی، تحصیلات خود را در رشته مشاور مهاجرت در کالج Lasalle در شهر مونترال در کانادا و همچنین حقوق مدنی و حقوق بین الملل به اتمام رسانده است. وی در سال ۲۰۱۶ به عضویت سازمان مهاجرتی کانادا ICCRC درآمد و در سال ۲۰۱۹ موفق به عضویت در کانون وکلای آنتاریو در کانادا شده و از زمان تأسیس شرکت حقوقی خود در تورنتو، خدمات مهاجرت کانادا را انجام داده است. پرونده های برجسته وی توجه بین المللی را به خود جلب کرده است و شبکه های تلویزیونی، روزنامه نگاران، سازمان های دولتی و غیردولتی (NGO) در مورد موضوعات مربوط به قانون و سیاست های مهاجرت اغلب به عنوان یک متخصص مهاجرت از وی مشاوره می گیرند. وی همچنین در برنامه های متعدد تلویزیونی از جمله «مهاجرت به کانادا از نگاه قانون» حضور داشته است.

وی نویسنده چندین مقاله در زمینه موضوعات مربوط به حقوق بین الملل عمومی، قانون داوری و قانون مهاجرت کانادا می باشد.

نظرات

مشتریهای ما

Copyright © 2022 YLG - Yazdani Law Group Inc. All rights reserved.